Słownik techniczny

Angielsko-polski słownik terminów stosowanych w systemach radiokomunikacyjnych

Aby wyszukać hasło prosimy skorzystać z mechanizmu wbudowanego w przeglądarkę internetową. Kombinacja klawisy Ctrl+F wywołuje wyszukiwarkę treści na stronie.

A

active impedance -  impedancja aktywna

adaptive antenna (arrray) – antena adaptacyjna (układ)

amplification – wzmocnienie

anechoic chamber - komora bezechowa

anisotropic medium - ośrodek anizotropowy

antenna array – układ antenowy

antenna factor – odwrotność długości skutecznej anteny, poprawka antenowa

antenna gain – zysk energetyczny

antenna range – poligon do pomiaru anten

antifading antenna – antena przeciwzanikowa

aperture blockage – blokada aperatury

aperture efficiency – współczynnik wykorzystania aperatury

aperture illumination – oświetlenie aperatury

array factor – współczynnik układu

atmospheric (man-made, industrial) noise – zakłócenia atmosferyczne (przemysłowe)

attenuation constant – współczynnik tłumienia

attenuation – tłumienie

aurora – zorza polarna

average radiation density – średnia gęstość promieniowania

axial mode – rodzaj osiowy (anteny śrubowej)

axial ratio – współczynnik osiowy polaryzacji

B

backscatter – rozpraszanie wsteczne

balun – symetryzator

bandwidth – pasmo pracy

batwing antenna – antena typu skrzydło nietoperza

beacon – radiolatarnia

beamwidth between first nulls – szerokość wiązki między zerami

biconical antenna – antena dwustożkowa

boundary conditions – warunki brzegowe

bowtie antenna – antena motylkowa

bridge – mostek (np. do pomiaru WFS)

broadband antenna – antena szerokopasmowa

broadside antenna - antena o promieniowaniu poprzecznym

C

cage dipole – dipol klatkowy (nadienienki)

carrier-to-noise ratio (C/N) – stosunek nośna-szum

cavity resonator – wnęka rezonansowa

characteristic impedance – impedancja charakterystyczna

charge density – gęstość ładunku

choke – dławik

coastal refraction (shore effect) – refrakcja brzegowa

coaxial line – linia koncentryczna

collinear array – antenna kolinearna (układ kolinearny)

complementary antenna – antena dopełniająca

conducted (radiated) emission – emisja przewodząca (radiacyjna)

conductivity – przewodność

conformal array – układy antenowe nie płaskie

conjugate matching – dopasowanie sprzężone (impedancyjne)

conservative field – pole zachowawcze

convection current – prąd unoszenia

corrugated feed – źródło zasilające (promiennik) z dławikiem

counterpoise (ground) – przeciwwaga

coupling – sprzężenie

critical angle -  kąt graniczny całkowitego odbicia

cross-polarization (X-pol) – polaryzacja ortogonalna

curl – rotacja

curtain antenna – antean ścianowa na fale krótkie

current density – gęstość prądu

cutoff frequency – częstotliwość krytyczna falowodu

D

delay spread – dyspersyjność, rozmycie impulsu w czasie

deviative (nondeviative) absorption – absorpcja dewiacyjna (niedewiacyjna)

diffraction – ugięcie

directional coupler – sprzęgacz kierunkowy

directive gain – zysk kierunkowy

directivity, directive gain – kierunkowość

dispersion – dyspersja

dispersive medium – ośrodek dyspersyjny

displacement current – prąd przesunięcia

distortionless line – linia niezniekształcająca

divergence – dywergencja

diversity – odbiór zbiorczy

dominant mode – rozkład podstawowy w falowodzie

dummy load (antenna) – sztuczne obciążenie (antena)

E

eddy current – prąd wirowy

effective permittivity – przenikliwość efektywna linii makropaskowej

effective aperture – powierzchnia skuteczna

effective height – długość skuteczna

effective isotropically radiated power (EIRP) – zastęcza moc promieniowania izotropowo

effective radiated power (ERP) – zastępcza moc promieniowania

efficiency – sprawność

electric charge – ładunek elektryczny

electric current – prąd przewodzenia

electric flux – strumień elektryczny

electric scalar potential – elektryczny potencjał skalarny

electric susceoptibillity - podatność elektryczna

electromagnetic compatibility (EMC) – kompatybilność elektromagnetyczna

electrostatic discharge (ESD) – wyładowania elektrostatyczne

electromagnetic environment – środowisko elektrostatyczne

electromagnetic interference (EMI) – interferencja elektromagnetyczna

electromagnetic puls (EMP) – impuls elektromagnetyczny

electromagnetic spectrum – widmo elektromagnetyczne

electromagnetic susceptibility (immunity) – podatność (odporność) elektromagnetyczna

element factor – charakterystyka elementu

elevated duct – dukt uniesiony

end-fire antenna – antena o promieniowaniu osiowym

energy conservation principle – zasada zachowania energii

expansion factor – współczynnik ekspansji

E-plane pattern – charakterystyka w płaszczyźnie E

F

F/B ratio – stosunek promieniowania przód-tył

fading – zaniki

far-field – strefa daleka (promieniowania)

F/B ratio – stosunek promieniowania głównego do wstecznego

feeder - przewód zasilający anten, fider

focus – ognisko

folded dipol – dipol pętlowy

free space – wolna przestrzeń, próżnia

frequency diversity – odbiór zbiorczy częstotliwościowy

Fresnel zones – strefa Fresnela

G

grating lobes – wiązki wtórne

great circle – wielkie koło

grid antenna – antena paraboliczna siatkowa

grounding – uziemienie

ground systems – systemy uziemiające

ground plane – płaszczyzna masy

ground wave – fala przyziemna

group velocity – prędkość grupowa

G/T figure of merit – współczynnik przydatności

guy – odciąg masztu

H

halfwave dipole – dipol półfalowy

half power beamwidth – kąt połowy mocy

half-power points – punkt połowy mocy

helical antenna – antena śrubowa

higher order mode – rodzaj wyższego rzędu w falowodzie

homogenous medium – ośrodek jednorodny

horn antenna – antena tubowa

H-plane pattern – charakterystyka w płaszczyźnie H

I

ideal  (Hertzian) dipole – dipol idealny (Hertza)

image theory – metoda odbić lustrzanych

incidence angle – kąt padania

incident wave – fala padająca

insertion loss (IL) – straty wtrącenia, tłumienie wtrącenia

insulator – izolator

intermodulation distortion – zniekształcenia intermodulacyjne

intrinsic impedance – impedancja właściwa

inverted F antenna (IFA) – antena typu odwrócone F

ionospheric (magnetic) storm – burza jonowo sferyczna (magnetyczna)

isotropic antenna – antena izotropowa

L

lens antenna – antena soczewkowa

LNA (low noise amplifier) – wzmacniacz niskoszumowy

log-periodic (dipole) antenna (LPDA) – antena logarytmiczna periodyczna

long (medium, short) waves – długie (średnie, krótkie) fale

loop antenna – antena pętlowa

loop-stick antenna – antena ferrytowa

lossless transmission line – bezstratna linia transmisyjna

lossy line – linia stratna

lossy transmission line – stratna linia transmisyjna

loss resistance – rezystancja strat

loss tangent – tangens kąta stratności

lowest usable frequency (LUF) - najmniejsza częstotliwość użytkowa

M

magnetic flux – strumień magnetyczny

magnetic susceptibility – podatność magnetyczna

magnetic vector potential – magnetyczny potencjał wektorowy

main (major) beam (lobe) – wiązka (listek) główna

matched load – obciążenie dopasowanie

maximum effective aperture – aparatura maksymalna

maximum radiation direction – kierunek maksymalnego promieniowania

maximum usable frequency (MUF) – maksymalna      częstotliwość użytkowania

microstrip antenna – antena mikropaskowa

microstrip line – linia mikropaskowa

microwaves – mikrofale

microwave oven – kuchenka mikrofalowa

mismatch loss (ML) – tłumienie odbiciowe

mobile communication (terrestial, satellite) – radiokomunikacja ruchoma (lądowa, satelitarna)

monopole – unipol

multibeam antenna – antenna wielowiązkowa

multipath propagation –  propagacja wielodrogowa (wielodrogowość)

multiwave antenna - propagacja wielofalowa

mutual impedance – impedancja wzajemna

N

(reactive) near-field – strefa indukcji bliska

noise figure – współczynnik szumów

noise temperature – zastępcza temperature szumowa

normal mode – rodzaj normalny (anteny śrubowej)

O

offset antenna -  antena podświetlona

ohmic (Joule) losses – straty ciepłe

omnidirectional pattern – charakterystyka dookólna

open line – linia rozwarta

optimum usable (working) frequency  (OUF, OWF) – optymalna częstotliwość użytkowa

ordinary (extraordinary) ray – promień zwyczajny (nadzwyczajny)

over-horizon link – łącze pozahoryzontowe

P

panel-type (bay) antenna – antenna utworzona z jednostek antenowych

parabolic antenna (dish) – antena paraboliczna

passive intermodulation distortion (PIM) – bierne zniekształcenia intermodularne

patch – łata promieniująca (promiennik)

pattern factor  - charakterystyka układu

pattern multiplication theorem  -  zasada przemnażania charakterystyk

perfect ground – ziemia doskonała

perfect electric conductor (wall), PEC – doskonały przewodnik

perfect magnetic conductor, PMC – doskonały przewodnik magnetyczny

permeability – przenikalność magnetyczna

phase constant – współczynnik fazy

phased array – układ fazowany

phase velocity – prędkość fazowa

pitch angle – kąt wzniosu

polarization diversity – odbiór zbiorczy polaryzacyjny

power divider – dzielnik mocy

printed antenna – antenna mikropakowa

propagation constant – współczynnik propagacji

Q

quarter wave transformer – transformator ćwierćfalowy

R

radar cross section – skuteczna powierzchnia odbicia

radiating (Fresenel) near-field – strefa pośrednia

radiation – promieniowanie

radiation intensity – gęstość promieniowania

radiation pattern (normalized) – charakterystyka promieniowania (znormalizowana)

radiation resistance – rezystancja promieniowania

radio link – łącze radiowe

raised antenna – antena podniesiona

Rayleigh criterion  - kryterium Rayleigha

receiver - odbiornik

reception – odbiór

reciprocity theorem – zasada wzajemności

rectangular coordinates – układ prostokątny

reflected wave – fala odbita

reflection coefficient – współczynnik odbicia

reflection  – odbicie

reflector antenna – antena reflektorowa

refraction – załamanie

refractive index – współczynnik załamania

refractivity – wskaźnik refrakcji

relay (radio r., microwave r., over-horizon r.) – linia radiowa (mikrofalowa, pozahoryzontalna)

remote sensing – radiometria mikrofalowa

repeater – przemiennik

return loss (RL) – straty odbicia, tłumienia niedopasowania

rhombic antenna – antena rombowa

S

scattering matrix – macierz rozproszenia

sectorial antenna – antenna sektorowa

selective fading – zaniki selektywne

self impedance - impedancja własna

short-circuit (open) – stroik zwarty (rozwarty)

short dipole – dipole krótki

short line – linia zwarta

shunt feeding – zasilanie bocznikowe

side lobe level (SLL) – poziom względny listków niepożądanych

side (back) lobe, minor lobe – wiązka boczna (wsteczna)

skin depth – głębokość wnikliwa

skin effect – zjawisko naskórkowości

sky wave – fala przestrzenna

sky (ionospheric) wave – fala jonosferyczna

slot antenna – antena szczelinowa

smart antenna – antena adaptacyjna

Smith chart – wykres Smitha

solid beam antenna angle -  zastępczy kąt pełnej mocy anteny

space diversity – odbiór zbiorczy przestrzenny

specific absorption rate (SAR) – współczynnik pochłaniania SAR

spherical coordinates – układ sferyczny

spillover – przelewanie się energii na krawędzie anteny

spiral antena – antena spiralna

standing wave – fala stojąca

strip line – linia paskowa

stub – stroik

subrefraction – refrakcja ujemna

sunspots – plamy na słońcu

superdirectivity – superkierunkowość

superrefraction – superrefrakcja

superturnstile – antena typu skrzydło nietoperza

surface current – prąd powierzchniowy

surface duct – dukty przyziemny

surface power density -  powierzchniowa gęstość mocy

surface resistivity – rezystancja powierzchniowa

surface wave – fala powierzchniowa

T

takeoff angle – kąt jaki tworzy fala z ziemią (kąt startu fali)

termination – obciążenie

terminator – obciążnik (np. linii czy falowodu)

tilt – pochylenie (np. anteny)

total reflection – całkowite odbicie

transceiver – urządzenia nadawczo-odbiorcze

transmission – nadawanie

transmission coeficient – współczynnik transmisji

transmitter – nadajnik

transmitting antenna – antena nadawcza

transverse electromagnetic (TEM) plane wave – fala płaska TEM

travelling wave antenna – antena z falą bieżącą

travelling wave – fala bieżąca

triple-leg antenna – antena typu trójnóg

tropospheric scatter (troposcatter) – rozpraszanie troposferyczne

tropospheric  wave – fala troposferyczna

tuning – strojenie

two-wire (symmetric) line – linia symetryczna

U

uniform aperture -  apertura równomiernie oświetlona

V

Vee dipole - dipol typu V

visible region – zakres widzialny układu

voltage – napięcie

voltage standing wave ratio VSWR – współczynnik fali stojącej

W

waveguide - prowadnica falowa, falowód

wavelenght – długość fali

wave impedance – impedancja falowa

wave number – liczba falowa

wave (Helmholtz) equation – równanie falowe

wireless – bezprzewodowy, radiowy

Jeżeli zauważyłeś błąd lub masz propozycję innego tłumaczenia, to prosimy o przesłanie hasła wraz z sugestią zmiany na nasz adres e-mail. Z góry serdecznie dziękujemy!