8. Command Line Interface

CLI – interfejs linii komend oferuje jednolity interfejs kontrolujący router i może być wykorzystany do pobrania/wysłania parametrów, wprowadzenia zmian, restartów serwisów albo do przeprowadzenia innych zadań systemowych. CLI powinno być uruchomione z komendy cli -i z shella systemowego albo kiedy zalogowany jest użytkownik root. Lista dostępnych komend może być wyświetlona przez wpisanie  cli –l. Lista komend pokaże się automatycznie w trybie interaktywnym kiedy zaloguje się użytkownik admin.

~ $ cli
Name:   
     cli (Command Line Utility)

Usage:  
     [-ilh] <command>
~ $ cli -i
MIDGE Command Line Interface (version 0.1)
(C) Copyright RACOM s.r.o, Czech Republic

Enter 'help' for a list of available commands
or hit the TAB key for auto-completion.

Ready to serve.

>

Listę komend CLI obsługuje dodatkowo klawisz TAB, jeśli wprowadzisz fragment słowa i nadusisz klawisz TAB system rozszerzy / wyświetli dodatkowe komendy powiązane z hasłem.

Każda sesja CLI automatycznie wyloguje się po pewnym czasie bezczynności, domyślnie 10 minut. Aby automatyczne wylogowanie wyłączyć wprowadź komendę no-autologout.

Z CLI wychodzimy komendą exit.

8.1 Użycie CLI

Podczas użycia CLI w trybie interaktywnym każda komend musi być potwierdzona klawiszem RETURN (enter). Możesz poruszać się klawiszem Left (lewo) i Right (prawo) aby przemieszczać się pomiędzy znakami, Up (góra) i Down (dół) aby przeglądać historię wybranych komend. Naduszenie CTRL-d dwa razy spowoduje zamknięcie CLI.

Oobsługiwane Klawisze

SekwencjaDziałanie
CTRL-a Przenosi się na początek bieżącej linii
CTRL-e Przenosi się na koniec bieżącej linii
CTRL-f Przenosi znak do przodu
CTRL-b Przenosi znak do tył
ALT-f Przenosi na koniec całe słowo
ALT-b Przenosi na początek całe słowo
CTRL-l Czyści ekran
CTRL-p Przywołanie poprzedniej komendy z historii
CTRL-n Przywołanie następnej komendy z historii
ALT-< Przesunięcie się do pierwszej linii z historii
ALT-> Przesunięcie się do ostatniej linii z historii
CTRL-r Szukanie wstecz od bieżącej linii i przesuwanie przez historię
CTRL-s Sesja zostanie zamrożona
CTRL-q Reaktywacja zamrożonej sesji
CTRL-d Usunięcie znaku przy kursorze albo wyjście z CLI na początku linii
CTRL-t Przesuwanie znaku przez kursor równocześnie przesuwając kursor do przodu. Jeśli kursor jest na końcu
linii, zostanie przeniesiony dwa znaki przed kursor
ALT-t Przeniesie słowo przed kursor. Jeśli kursor jest na końcu linii przenosi dwa ostatnie znaki przed kursor
CTRL-k Usuwa tekst od kursora do końca linii
CTRL-y Przesuwa usunięty tekst do bufora

8.2 Pomoc

Komenda help (pomoc) wyświetli listę dostępnych komend jeśli zostanie wywołana bez parametrów, z nazwą komendy wydrukuje opis komendy.

> help
Usage:
     help [<command>]

Available commands:

     get         Get config parameters
     set         Set config parameters
     status        Get status information
     send         Send message or mail
     update        Update system facilities
     restart       Restart service
     reset        Reset system to factory defaults
     reboot        Reboot system
     shell        Run shell command
     help         Print help for command
     no−autologout    Turn off auto−logout
     exit         Exit

8.3 Pobieranie parametrów konfiguracji

Komenda Get (pobierz) jest używana do pobierania wartości konfiguracyjnych (nie wartości bieżących).

> get −h
Usage:
     get [−hsvlc] <parameter> [<parameter>..]

Options:
     −s   generate sourceable output
     −v   validate config parameter
     −l   use legacy syntax with '&' separator
     −c   show configuration sections (can match a pattern)

Oto przykład pobrania wartości DIO

> get dio.out1
dio.out1=on
> get dio.out2
dio.out2=on

8.4 Ustawianie parametrów konfiguracyjnych

Komenda set (ustaw) jest używana do ustawienia wartości konfiguracyjnych.

> set −h
Usage:
     set [−hvl] <parameter>=<value> [<parameter>=<value>..]

Options:
     −v   validate config parameter
     −l   use legacy syntax with '&' separator

Przykład użycia komendy

Obie wartości będą przestawione na „off” także będą przestawione/zapamiętane na „off” przy następnym uruchomieniu.

> set dio.out1=off
> set dio.out2=off

 

8.5 Pobieranie informacji statusowych

Komendą status pobieramy informacje o systemie

> status −h
Usage:
     status [−hs] <section>

Options:
     −s   generate sourceable output

Available sections:

     config       Current configuration
     summary      Short status summary
     system       System information
     license      License information
     wwan        WWAN module status
     wlan        WLAN module status
     gnss        GNSS (GPS) module status
     lan        LAN interface status
     wan        WAN interface status
     openvpn      OpenVPN connection status
     ipsec       IPsec connection status
     pptp        PPTP connection status
     dialin       Dial−In connection status
     dio        Digital IO status
     neigh       Neighborhood status
     location      Current Location

W przykładzie odczytujemy wartości DIO. Pamiętaj że bieżący stan nie odpowiada konfiguracji wartości set z komendy „set Dio.out”

> status dio
=== DIGITAL IO INFORMATION ===
IN1:               off
IN2:               on
OUT1:              on
OUT2:              off

 

8.6 Wysyłanie email lub SMS

Komenda send (wyślij) jest używana do wysyłania e-mail/sms na wybrany adres lub telefon

> send −h
Name:
     cli−send (Send message or mail)

Usage:
     send [−h] <type> <dest> <msg>

Options:
     <type>   type of message to be sent (mail or sms)
     <dest>   destination of message (mail−address or phone−number)
     <msg>    message to be sent

Przykład użycia

Aby wysłać SMS z linii komend, np. przez telent lub SSH:

send sms +48123456789 'hello world'

8.7 Aktualizacja systemu

Polecenie update (aktualizuj) jest wykorzystywane do przeprowadzania różnych aktualizacji systemu.

> update −h
Usage:
     update [−hr] <software|config|license|sshkeys> <URL>

Options:
     −r    reboot after update

Available actions:
     software      Perform software update
     config       Update configuration
     license      Update licenses
     sshkeys      Install SSH authorized keys

You may run 'update software latest' to install the latest version.

 

8.8 Restart usług

Komenda restart jest używana do restartu serwisów systemowych.

> restart −h
Usage:
     restart [−h] <service>

Available services:

     link−manager      WAN links
     wwan−manager      WWAN manager
     wlan WLAN       interfaces
     network        Networking
     dnsmasq        DNS/DHCP server
     configd        Configuration daemon
     firewall        Firewall and NAPT
     lighttpd        HTTP server
     openvpn        OpenVPN connections
     ipsec         IPsec connections
     pptp          PPTP connections
     snmpd         SNMP daemon
     syslog         Syslog daemon
     telnet         Telnet server
     dropbear        SSH server
     vrrpd         VRRP daemon
     usbipd         USB/IP daemon
     surveyor        Supervision daemon
     voiced         Voice daemon
     gpsd          GPS daemon
     smsd          SMS daemon

8.9 Resetowanie systemu

Komenda reset jest używana do resetu routera do ustawień fabrycznych.

> reset −h
Usage:

     reset [−h ]

8.10 Reboot systemu

Komenda reboot służy do ponownego uruchomienia routera.

> reboot −h
Usage:

     reboot [−h]

 

8.11 Uruchomianie komend w shell

Komenda shell uruchamia shell systemowy w celu uruchomienia dowolnej aplikacji.

> shell −h
Usage:

     shell [−h] [<cmd>]

 

8.12 CLI–PHP

CLI-PHP to interfejs http aplikacji CLI. Jest używany do konfiguracji i kontroli routera zdalnie. Jest uruchomiony w konfiguracji fabrycznej, może być używaniu do celów wdrożeniowych, ale jest wyłączany jak tylko konto admina zostanie stworzone. Serwis może być potem wyłączony/włączony przez ustawienie parametru cliphp.status:

> get cliphp.status
cliphp.status=0

>set cli.php.status=1
> get cliphp.status
cliphp.status=1
cliphp.status=0      Service is disabled
     cliphp.status=1      Service is enabled

Ta sekcja opisuje interfejs CLI-PHP w wersji 2, przykłady użycia:

Usage:
  http (s)://cli.php?<key1>=<value1>&<key2>=<value2>..<keyN>=<
  valueN>
Available keys:
output       Output format ( html, plain )
usr        Username to be used for authentication
pwd        Password to be used for authentication
commandV      Command to be executed
arg0..arg31    Arguments passed to commands
Notes:
  The commands correspond to CLI commands as seen by 'cli −l', the 
  arguments
  (arg0..arg31) will be directly passed to the cli application 

  Thus, an URL containing the following sequence:

   command=get&arg0=admin.password&arg1=admin.debug&arg2=admin.access

  will lead to cli being called as:

  $ cli get "admin.password" "admin.debug" "admin.access"

  It supports whitespaces but please be aware that any special
  characters in the URL
  must be specified according to RFC1738 (which usually done by
  common clients such
  as wget, lynx, curl).

Response:
  The returned response will always contain a status line in the
  format:

  <return>: <msg>

  with return values of OK if succeeded and ERROR if failed. Any
  output
  from the commands will be appended

Examples:

  OK: status command successful
  ERROR: authentication failed

Status - wyświetlanie informacji statusowych

Key usage:
    command=status[&arg0=<section>]
Notes:
    Available sections can be retrieved by running command=
    status&arg0=−h.
    System status can be displayed without authentication.

Examples:

http://192.168.1.1/cli.php?version=2&output=html&usr=admin&pwd=

admin01&command=status&arg0=−h

http://192.168.1.1/cli.php?version=2&output=html&usr=admin&pwd=

admin01&command=status&arg0=summary
http://192.168.1.1/cli.php?version=2&output=html&command=status

Get – parametry konfiguracyjne funkcji Get (pobierz)

Key usage:

    command=get&arg0=<config−key>[&arg1=<config−key>..]

Examples:

http://192.168.1.1/cli.php?version=2&output=html&usr=admin&pwd=

admin01&command=get&arg0=config.version

http://192.168.1.1/cli.php?version=2&output=html&usr=admin&pwd=

admin01&command=get&arg0=openvpn.status&arg1=snmp.status&arg2=ipsec.status

Set – parametry konfiguracyjne funkcji set (ustaw)

Key usage:
   command=set&arg0=<config−key>&arg1=<config−value>[&arg2=<config
   −key>&arg3=<config−value>..]
Notes :
   In contrast to the other commands, this command requires a set
   of tuples because of the reserved '=' char, i.e.
   [arg0=key0, arg1=val0], [arg2=key1, arg3=val1], [arg4=key2, arg5=val2], etc

Examples:

http://192.168.1.1/cli.php?version=2&output=html&usr=admin&pwd=

admin01&command=set&arg0=snmp.status&arg1=1

http://192.168.1.1/cli.php?version=2&output=html&usr=admin&pwd=

admin01&command=set&arg0=snmp.status&arg1=0&arg2=openvpn.status&arg3=1

Restart – restart serwisów systemowych

Key usage:
   command=restart&arg0=<service>
Notes:
   Available services can be retrieved by running 'command=restart&arg0=−h'

Examples:

http://192.168.1.1/cli.php?version=2&output=html&usr=admin&pwd=

admin01&command=restart&arg0=−h

http://192.168.1.1/cli.php?version=2&output=html&usr=admin&pwd=

admin01&command=restart&arg0=link−manager

Reboot – wyzwalanie rebootu systemu

Key usage :
   command=reboot

Examples :

http://192.168.1.1/cli.php?version=2&output=html&usr=admin&pwd=

admin01&command=reboot

Reset – uruchamia reset fabryczny

Key usage :
   command=reset

Examples :

http://192.168.1.1/cli.php?version=2&output=html&usr=admin&pwd=

admin01&command=reset

Update – aktualizacja systemu

Key usage :
   command=update&arg0=<facility>&arg1=<URL>
Notes :
   Available facilities can be retrieved by running 'command=update
&arg0=−h'

Examples:

http://192.168.1.1/cli.php?version=2&output=html&usr=admin&pwd=127

admin01&command=update&arg0=software&arg1=tftp://192.168.1.254/latest

http://192.168.1.1/cli.php?version=2&output=html&usr=admin&pwd=

admin01&command=update&arg0=config&arg1=tftp://192.168.1.254/user−
config.zip

http://192.168.1.1/cli.php?version=2&output=html&usr=admin&pwd=

admin01&command=update&arg0=license&arg1=http://192.168.1.254/xxx.lic