Pozwolenie Radiowe RRL

Przygotowujemy kompletną dokumentację do UKE o wydanie pozwolenia radiowego na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci Radiokomunikacji Ruchomej Lądowej.

Usługa obejmuje

  1. Przygotowanie wniosku RRL wraz z załącznikami,
  2. Opracowanie Założeń Techniczno-Organizacyjnych (ZTO) sieci radiokomunikacyjnej, czyli; cele i potrzeby realizacji sieci, organizacja sieci, parametry ogólne stacji, orientacyjne mapki zasięgu zakłóceniowego, orientacyjne mapki zasięgu użytecznego, przekroje terenu.
  3. Opłatę skarbową od dokonania przez Urząd Komunikacji Elektronicznej czynności urzędowej - wydania pozwolenia radiowego.

Otrzymują Państwo kompletny, wydrukowany w kolorze i opłacony wniosek, który należy podpisać i wysłać pocztą na adres najbliższej delegatury UKE.

Jak?

Dokumentacja jest opracowywana w oparciu o projekt sieci radiowej, wykonany od podstaw. Do zamówienia usługi należy dołączyć arkusz excela, w którym należy ponad: typ i model urządzenia radiowego, maksymalną moc TX, typ i model anteny, zysk anteny w dBi, wysokość zawieszenia anteny nad gruntem, współrzędne stacji, przybliżoną długość linii zasilającej, typ kabla współosiowego. Projekt sieci radiowej możemy wykonać od postaw, dobierając odpowiednie komponenty.

Należy mieć na uwadze, że do Urzędu Komunikacji Elektronicznej należy zgłosić wszelkie zmiany w infrastrukturze radiowej, np. wymianę urządzeń aktywnych, jeżeli ich zmiana wiąże się ze zmianą mocy ERP lub rodzaju emisji radiowej. Zmiany w pozwoleniu są zwolnione z opłat.

Opłaty za licencjonowane widmo radiowe VHF/UHF

Od stycznia 2014 roku obowiązują nowe opłaty za korzystanie częstotliwości radiowych. Poniższa tabela przedstawia koszty użytkowania pasma o szerokości do 200kHz, w zakresie do 470MHz. Opłaty uzależnione są od szerokości kanału (widmo) oraz obszaru administracyjnego użytkowania sieci radiowej.

Rodzaj gminy

Opłata za 1kHz

gmina wiejska 0,80 PLN
gmina miejsko-wiejska 4,00 PLN
gmina miejska, z wyłączeniem miast na prawach powiatu 12,00 PLN
miasto na prawach powiatu poniżej 100 000 mieszkańców 48,00 PLN
miasto na prawach powiatu powyżej 100 000 mieszkańców 96,00 PLN

Uproszczone pozwolenie radiowe

Dla radiotelefonów ręcznych oraz mobilnych, w zakresie UHF 448-450MHz na terenie całego kraju:

  • współużytkowanie - 350zł / rok
  • wyłączność - 5000zł / rok

Ograniczenia:

  • Stacje noszone - 7dBW
  • Stacje wożone - 10dBW
  • bez stacji bazowych!

Jak wyliczyć opłatę za częstotliwość?

Poniżej prezentujemy kilka przykładów wyliczeń opłaty rocznej, za pozwolenie radiowe RRL na wyłączność.

 

1. Sieć radiowa na terenie jednej gminy wiejskiej (GW). Odstęp międzykanałowy 12,5kHz

Opłata roczna: 0.8zł x 12.5kHz = 10zł

2. Sieć radiowa na terenie gminy miejskiej (GM) oraz dwóch ościennych gmin wiejskich (GW). Szerokość kanału 25kHz.

Opłata roczna: 0,8 + 0,8 + 12 = 13,6zł x 25kHz = 340 zł

3. Sieć radiowa na terenie dużego miasta i 6 gmin sąsiadujących w tym dwóch na prawach powiatu. Widmo 12,5kHz.

Opłata roczna: 96 + 4 + 4 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 =107,20zł (za 1kHz) X 12.5kHz (widmo) = 1340 zł

Opłata zależna jest od szerokości widma oraz obszaru "użytecznego zasięgu sieci". W zasięgu swojej sieci możemy korzystać z dowolnej ilości urządzeń. Obszar ten ustala się przy pomocy modelowania komputerowego.

 

Jeżeli suma opłat za 1kHz przekroczy wartość 40 zł dla radiokomunikacji ruchomej lub 300 zł w pozostałych przypadkach (czyt. sieci stałe, np. radiowa transmisja danych), wówczas opłatę wylicza się na podstawie poniższego wzoru:

1) w przypadku wykorzystywania częstotliwości na całym obszarze, wyłącznie przez stacje ruchome:

40 zł + 16 zł × (n/Nmax),

2) w pozostałych przypadkach wykorzystywania częstotliwości:

300 zł + 100 zł × (n/Nmax)

– gdzie:
n – liczba gmin objętych prawem do dysponowania częstotliwością,
Nmax – liczba wszystkich gmin w Polsce.

Szczegóły w załączniku Nr.5 do Rozporządzenia Rady Ministrów Poz. 1586 z dnia 6 grudnia 2013 roku.

PS. Przyznaną częstotliwość można wykorzystać w kilku innych gminach lub województwach, w ramach tej samej opłaty rocznej o ile uzyskana częstotliwość jest wolna na danym terenie. Zamiar taki musi zostać zgłoszony do UKE, na co zostanie wydane stosowne pozwolenie.